BORROWER NAME PROPERTY LOCATION DATE OF AUCTION PARTICULAR
  JAGDISH PRASAD VERMA RAJASTHAN-JAIPUR 25-02-2021
  BHAGWAT SINGH NATHAWAT RAJASTHAN-JAIPUR 25-02-2021
  MALA DEVI DINGRECHA RAJASTHAN-JAIPUR 25-02-2021
  BORROWER NAME PROPERTY LOCATION DATE OF AUCTION PARTICULAR
  JAGDISH PRASAD VERMA RAJASTHAN-JAIPUR 25-02-2021
  BHAGWAT SINGH NATHAWAT RAJASTHAN-JAIPUR 25-02-2021
  MALA DEVI DINGRECHA RAJASTHAN-JAIPUR 25-02-2021